درباره تکنوتام

مجموعه فعالیت این گروه از سال 1388 تحت عنوان صنعت کنتاکت آریا شروع ودر سال 1392 تکنو تام با نگرشی نوین واهداف جدید تاسیس گردید. نکنو تام با تجربه ای درخشان در امور ساخت ، تهیه و توزیع ملزومات برق صنعتی و ضد انفجار، تجهیزات کنترل و ابزار دقیق توانسته است اقداماتی قابل تامل در تامین اقلام مایحتاج صنایع کشور از قبیل صنایع فولاد ،صنایع کاشی و سرامیک ،صنایع ریلی ،صنایع غذایی ، صنایع سیمان ،آب وفاضلاب  و... گامی هرچند کوچک اما روبه جلودر صنایع کشور بردارد.

همانگونه که مستحضرهستیدامروزه مذاکرات ونشستهای تخصصی به منظور مشاوره وتامین اقلام صنعتی در هربنگاه اقتصادی ونیز مجموعه تولیدی دراولویت دستورکاری مدیران ارشد قرارگرفته واین مهم روزبه روز روبه افزایش بوده ومسئولین ذیربط را به ارتقاء آگاهی و دسترسی سریع وآسان به اطلاعات نسبت به نیازها و مایحتاج خود از دانش فنی همراه بامهارتها وتخصص لازم واداشته وطی یک فرآیند تعاملی فی مابین مجریان وکارفرمایان مبتنی برفناوری اطلاعات این مهم نمود بیشتری یافته که در انتهای این فرآیند عنوان مدیریت ارتباط با مشتری در دستور کارمشاورین وتامین کنندگان تجهیزات صنعتی قرار گرفته است.بر این اساس و باتوجه به ضرورت ارتباط با مشتری وفراهم نمودن زمینه های لازم جهت انتقال اطلاعات وتکنولوژی ، تکنوتام  برآن شدتا مقدمات برقراری این مهم را ایجادوشرایط را برای نشستی مشترک بنابر صلاحدید طرفین وبه منظورمشاوره وتامین کلیه ملزومات برق صنعتی مهیا نماید.